International Geosynthetics Society
Česká republika

International Geosynthetics Society - Česká republika

 

Stanovy IGS.CZ - verze v PDF ke stažení pdf

 

1. Název

1.1 Název sdružení je v českém jazyce: International Geosynthetics Society - Česká republika, v anglickém jazyce: International Geosynthetics Society – the Czech Chapter, zkratka IGS.CZ (dále jen IGS.CZ).

1.2 IGS.CZ je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění o sdružování občanů. IGS.CZ působí na území České republiky a je zároveň českou pobočkou International Geosynthetics Society, sídlem Easley, South Carolina, 29641-0347, USA (dále jen IGS).

1.3 Sídlem IGS.CZ je: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2.

 

2. Cíle

2.1 Shromažďovat, analyzovat, rozšiřovat a zvyšovat úroveň poznatků o geosyntetikách a jejich použití.

2.2 Aktivně se podílet na tvorbě norem a předpisů v oblasti využití geosyntetik. Podporovat či se přímo podílet na tvorbě publikací a článků o využívání geosyntetik.

2.3 Připravovat přednášky, školení, semináře, sympózia, konference atd. Podporovat akademické instituce při organizování akcí zaměřených na geosyntetika a jejich používaní.

2.4 Vytvářet a provozovat knihovnu s technickými předpisy, normami, aplikacemi a dalšími vědomostmi související s geosyntetiky a to včetně zahraničních publikací.

2.5 Aktivně nabízet členství v IGS.CZ lidem z řad odborníků z investorské, akademické, výzkumné i dalších sfér s cílem zvýšit obec a zároveň aktivitu členstva IGS.CZ.

2.6 Podporovat standardizaci zkušebních metod geosyntetik a zkušebních zařízení.

 

3. Členství v IGS.CZ

3.1 Členství v IGS.CZ je individuální a čestné.

3.2 Individuálními členy IGS.CZ se mohou stát odborníci zabývající se výzkumem, vývojem, zkoušením, vzděláváním, projektováním, poradenstvím, aplikací, výrobou, distribucí či jinou činností související s geosyntetiky.

3.3 Čestné členství v IGS.CZ je navrhováno vedením IGS omezenému počtu osob vzhledem k jejich významné funkci, vědeckému přínosu, mimořádné práci či mimořádnému přínosu pro propagaci geosyntetik.

3.4 Kromě členství v IGS, by měl člen igs.cz mít pracoviště na území České republiky.

 

4. Práva a povinnosti členů IGS.CZ

4.1 Každý člen IGS.CZ má právo zúčastnit se valného shromáždění IGS.CZ, zasedat na něm, předkládat návrhy, připomínky a být informován o činnosti IGS.CZ, o všech jejích akcích a zúčastňovat se jich.

4.2 Každý člen IGS.CZ má právo hlasovat a být volen do volených orgánů IGS.CZ.

4.3 Každý člen IGS.CZ je povinen dodržovat stanovy IGS.CZ a usnesení jejích orgánů, odpovědně plnit funkce, které v IGS.CZ přijal, pravidelně platit členské příspěvky IGS.CZ, pokud se nejedná o čestného člena IGS.CZ, oznámit výkonnému výboru IGS.CZ změny vzdělání, osobních údajů a případně i vznik okolností, které mohou mít vliv na jeho členství v IGS.CZ, dodržovat etiku (včetně etických pravidel IGS) ve vzájemných vztazích a principy kolegiality, nevykonávat činnost, která by poškozovala zájmy IGS.CZ.

 

5. Vznik a zánik členství v IGS.CZ

5.1 Vznik členství v IGS.CZ

5.1.1 Členství v IGS.CZ vzniká ke dni splnění těchto podmínek:
   a) doručením přihlášky do sídla IGS.CZ
   b) zaplacením členského příspěvku IGS.CZ
   c) schválením členství v IGS.CZ na nejbližším zasedání výkonného výboru IGS.CZ

5.1.2 Přihláška obsahuje vyjádření žadatele o jeho zájmu stát se členem IGS.CZ, přiměřené vyjádření žadatele o způsobilosti stát se členem IGS.CZ a souhlas žadatele s placením členského příspěvku IGS.CZ

5.1.3 Čestný člen IGS se stává automaticky čestným členem IGS.CZ dnem udělení čestného členství IGS

5.2 Zánik členství v IGS.CZ

5.2.1 Členství v IGS.CZ zaniká:
   a) písemným oznámením člena IGS.CZ ke dni doručení do sídla IGS.CZ.
   b) vyloučením pro hrubé porušení stanov nebo etických pravidel IGS na základě rozhodnutí valného shromáždění IGS.CZ.
   c) úmrtím člena IGS.CZ ke dni úmrtí.

5.2.2 Členství v IGS.CZ také zaniká automaticky k poslednímu dni druhého měsíce kalendářního roku, za něž člen IGS.CZ nezaplatil členské příspěvky.

5.2.3 Každý zánik členství v IGS.CZ je zaznamenán v zápise ze schůze výkonného výboru IGS.CZ.

 

6. Zásady hospodaření a členský příspěvek IGS.CZ

6.1 Zásady hospodaření IGS.CZ

6.1.1 IGS.CZ je založena jako nekomerční a jejím cílem není tvorba zisku.

6.1.2 Majetek IGS.CZ je tvořen jak hmotným a nehmotným majetkem, tak i finančními prostředky.

6.1.3 IGS.CZ jako právní subjekt hospodaří samostatně se svým majetkem dle obecně platných právních předpisů.

6.1.4 Majetek IGS.CZ se používá jen na podporu cílů a poslání IGS.CZ. Za způsob využití jmění zodpovídá výkonný výbor IGS.CZ.

6.1.5 Hospodaření IGS.CZ se uskutečňuje podle schváleného rozpočtu a v souladu se stanovami a plánem činnosti IGS.CZ.

6.1.6 Rozpočet na kalendářní rok předkládá výkonný výbor IGS.CZ a schvaluje valné shromáždění IGS.CZ. v době od prvního dne každého kalendářního roku do schválení rozpočtu valným shromážděním se hospodaření uskutečňuje podle rozpočtového provizoria sestaveného výkonným výborem.

6.1.7 Příjmy IGS.CZ tvoří zejména členské příspěvky, výnosy z vlastní hospodářské činnosti, dotace, dary a sponzorské příspěvky.

6.1.8 Všechny oficiální dokumenty IGS.CZ podepisuje předseda výkonného výboru IGS.CZ nebo jím zmocněný místopředseda.

6.1.9 Zprávu o výsledcích hospodaření předkládá valnému shromáždění IGS.CZ výkonný výbor IGS.CZ i revizor IGS.CZ. Valné shromáždění IGS.CZ obě zprávy schvaluje.

6.2 Členský příspěvek IGS.CZ

6.2.1 Každý člen IGS.CZ je povinen zaplatit v plné výši členský příspěvek nejpozději k 31. lednu kalendářního roku, za něž příspěvek hradí a to i v případě, že neobdržel výzvu k úhradě nebo účetní doklad k platbě.

6.2.2 Návrh na výši ročního členského příspěvku předkládá výkonný výbor IGS.CZ a schvaluje ho valné shromáždění IGS.CZ.

6.2.3 Návrh na výši ročního členského příspěvku předkládá výkonný výbor IGS.CZ a schvaluje ho valné shromáždění IGS.CZ.

6.2.4 Čestní členové jsou od placení členského příspěvku osvobozeni.

 

7. Orgány IGS.CZ

7.1 Nejvyšším orgánem IGS.CZ je valné shromáždění IGS.CZ.

7.2 Výkonným orgánem IGS.CZ je výkonný výbor IGS.CZ.

7.3 Jednat jménem IGS.CZ je oprávněn předseda výkonného výboru IGS.CZ. Další členové výkonného výboru IGS.CZ jsou oprávněni jednat jménem IGS.CZ pouze na základě písemného pověření předsedy výkonného výboru IGS.CZ. K názvu IGS.CZ připojí svůj podpis s uvedením své funkce a navíc předkládají písemné pověření od předsedy výkonného výboru IGS.CZ.

7.4 Kontrolním a revizním orgánem IGS.CZ je revizor IGS.CZ.

7.5 Orgány IGS.CZ zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti.

 

8. Valné shromáždění IGS.CZ

8.1 Valné shromáždění IGS.CZ jako nejvyšší orgán IGS.CZ:
    a) rozhoduje o vzniku, sloučení a zániku IGS.CZ,
    b) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky,
    c) schvaluje plán činnosti, výroční zprávu a zprávy z pracovních skupin (pokud je ustanoví),
    d) schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření,
    e) schvaluje volební řád a řády orgánů IGS.CZ,
    f) volí a odvolává členy výkonného výboru IGS.CZ a revizora IGS.CZ, včetně jejich náhradníků,
    g) uděluje čestné členství IGS.CZ.

8.2 Valné shromáždění IGS.CZ se pravidelně svolává minimálně 1x za rok na místě a v čase určeném výkonným výborem IGS.CZ.

8.3 Mimořádné valné shromáždění IGS.CZ se může svolat v libovolném čase, na projednání mimořádného programu. Předseda výkonného výboru IGS.CZ svolá mimořádné valné shromáždění IGS.CZ do dvou měsíců od okamžiku, kdy ho o to písemně požádá 1/3 členů IGS.CZ a/nebo na pokyn výkonného výboru IGS.CZ.

8.4 Předseda výkonného výboru IGS.CZ obeznámí všechny členy IGS.CZ s termínem valného shromáždění IGS.CZ a nebo mimořádného valného shromáždění IGS.CZ minimálně měsíc před konáním shromáždění IGS.CZ pozvánkou, která bude obsahovat místo, datum a čas konání a program jednání. v případě potřeby budou zaslány i projednávané materiály k prostudování.

8.5 Každý člen IGS.CZ může předložit písemně návrh na zařazení bodu programu valného shromáždění IGS.CZ předsedovi výkonného výboru IGS.CZ 15 dní před začátkem valného shromáždění IGS.CZ. Kromě toho každý člen IGS.CZ může přednést bod do diskuse na valném shromáždění IGS.CZ.

8.6 Každý člen IGS.CZ může předložit písemně návrh na zařazení bodu programu valného shromáždění IGS.CZ předsedovi výkonného výboru IGS.CZ 15 dní před začátkem valného shromáždění IGS.CZ. Kromě toho každý člen IGS.CZ může přednést bod do diskuse na valném shromáždění IGS.CZ.

8.7 Každý člen má při hlasování 1 hlas.

8.8 Každý člen IGS.CZ může předložit písemně návrh na zařazení bodu programu valného shromáždění IGS.CZ předsedovi výkonného výboru IGS.CZ 15 dní před začátkem valného shromáždění IGS.CZ. Kromě toho každý člen IGS.CZ může přednést bod do diskuse na valném shromáždění IGS.CZ.

8.9 Každý člen IGS.CZ může předložit písemně návrh na zařazení bodu programu valného shromáždění IGS.CZ předsedovi výkonného výboru IGS.CZ 15 dní před začátkem valného shromáždění IGS.CZ. Kromě toho každý člen IGS.CZ může přednést bod do diskuse na valném shromáždění IGS.CZ.

8.10 Každý člen IGS.CZ může předložit písemně návrh na zařazení bodu programu valného shromáždění IGS.CZ předsedovi výkonného výboru IGS.CZ 15 dní před začátkem valného shromáždění IGS.CZ. Kromě toho každý člen IGS.CZ může přednést bod do diskuse na valném shromáždění IGS.CZ.

8.11 Členové obdrží zápis z každého valného shromáždění IGS.CZ.

 

9. Výkonný výbor IGS.CZ

9.1 Členové obdrží zápis z každého valného shromáždění IGS.CZ.

9.2 Členové obdrží zápis z každého valného shromáždění IGS.CZ.
9.3 Výkonný výbor IGS.CZ má tři členy, a to předsedu a dva místopředsedy zastávající funkce sekretáře a hospodáře.

9.4 Funkční období členů výkonného výboru IGS.CZ

9.4.1 Předseda výkonného výboru IGS.CZ je volen na období v délce 4 let, při čemž může být do této funkce zvolen pouze ve dvou po sobě jdoucích obdobích.

9.4.2 Předseda výkonného výboru IGS.CZ je volen na období v délce 4 let, při čemž může být do této funkce zvolen pouze ve dvou po sobě jdoucích obdobích.

9.4.3 V případě odstoupení člena výkonného výboru IGS.CZ v průběhu funkčního období, stává se novým členem výkonného výboru IGS.CZ náhradník zvolený valným shromážděním IGS.CZ v posledních volbách, a to pouze po zbytek funkčního období svého předchůdce.

9.5 Výkonnému výboru IGS.CZ přísluší:
   a) volit na návrh svých členů předsedu a místopředsedy výkonného výboru IGS.CZ, a to prostou většinou hlasů všech členů výkonného výboru IGS.CZ, podávat návrh na odvolání předsedy a místopředsedů valnému shromáždění IGS.CZ a za tímto účelem svolat mimořádné valné shromáždění též prostou většinou hlasů všech členů výkonného výboru IGS.CZ.
   b) svolávat a připravovat valné shromáždění členů IGS.CZ,
   c) předkládat valnému shromáždění IGS.CZ návrhy činnosti a zprávu o činnosti IGS.CZ,
   d) sestavovat návrh rozpočtu a po přezkoumání revizorem IGS.CZ ho předkládat ke schválení valnému shromáždění IGS.CZ,
   e) pověřovat další členy IGS.CZ výkonem činnosti,
   f) schvalovat průběžné zprávy o činnosti a hospodaření IGS.CZ,
   g) rozhodovat ve věcech členství,
   h) připravovat kandidátní listinu a zabezpečovat přípravu voleb do orgánů IGS.CZ,
   j) provádět výklad stanov IGS.CZ,
   k) jmenovat odborné komise výkonného výboru IGS.CZ,
   l) přijmout návrhy z řad členů IGS.CZ na udělení čestného členství a tento návrh dále podstoupit valnému shromáždění IGS.CZ.

9.6 Schůze výkonného výboru IGS.CZ svolává podle potřeby předseda nebo zastupující místopředseda výkonného výboru IGS.CZ pozvánkou s určením místa, času a návrhu programu, nejméně však 4x do roka. K jednání mohou být přizváni další členové IGS.CZ, zejména předsedové odborných komisí výkonného výboru IGS.CZ či hosté. Všichni členové IGS.CZ obdrží z jednání výkonného výboru IGS.CZ zápis.

9.7 Schůze výkonného výboru IGS.CZ řídí jeho předseda nebo zastupující místopředseda.

9.8 Výkonný výbor IGS.CZ je schopný se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.

9.9 Usnesením výkonného výboru IGS.CZ je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů výkonného výboru IGS.CZ.

9.10 Schůze výkonného výboru IGS.CZ jsou neveřejné, není-li stanoveno jinak. Obsah jednání může být stanoven usnesením „pouze pro vnitřní potřebu členů IGS.CZ”.

9.11 Pokud na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy výkonného výboru IGS.CZ hlasuje k některé otázce výkonný výbor IGS.CZ korespondenčně, je hlasování platné, pokud je hlas odevzdán více než 50% jeho členů. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hlasování elektronickou poštou (či podobnými prostředky), pokud se pro takové hlasování výkonný výbor IGS.CZ rozhodne nebo pokud si je vyžádá (např. z důvodu časové tísně či operativnosti) předseda výkonného výboru IGS.CZ nebo jeho zástupce. Odevzdat hlas elektronickou formou je plně v pravomoci hlasujícího. Uschovává se spolu se zápisy o jednání výkonného výboru IGS.CZ vytištěný tak, aby obsahoval údaje v hlavičce zprávy, odkud byl odeslán a kdy. Na příští řádné schůzi výkonného výboru IGS.CZ je vždy nutno elektronické hlasování potvrdit.

 

10. Předseda výkonného výboru IGS.CZ

10.1. Předseda výkonného výboru IGS.CZ je mezi schůzemi výkonného výboru IGS.CZ a zasedáními valného shromáždění IGS.CZ nejvyšším představitelem IGS.CZ a řídí veškerou její činnost.

 

11. Revizní komise IGS.CZ

11.1 Revizor IGS.CZ je volen valným shromážděním IGS.CZ a zodpovídá se mu ze své činnosti.

11.2 Revizor nemůže být současně členem výkonného výboru IGS.CZ.

11.3 Funkční období revizora IGS.CZ jsou 4 roky.

11.4 V případě odstoupení revizora IGS.CZ v průběhu funkčního období, stává se novým revizorem IGS.CZ náhradník zvolený valným shromážděním IGS.CZ v posledních volbách, a to pouze po zbytek funkčního období svého předchůdce.

11.5 Revizor IGS.CZ se řídí stanovami a zásadami hospodaření IGS.CZ, usnesením valného shromáždění IGS.CZ a všeobecně platnými předpisy vztahujícími se k její činnosti.

11.6 Kontroluje dodržování stanov, plnění plánu činnosti a hospodaření s prostředky IGS.CZ.

11.7 Předkládá valnému shromáždění IGS.CZ zprávu o výsledcích kontroly hospodaření IGS.CZ.

 

12. Dokumentace o jednání orgánů IGS.CZ

 

12.1 Jednání všech orgánů IGS.CZ a zápisy o nich se vedou v českém jazyce. Pokud je zápis pořízen elektronicky, musí být převeden do tištěné formy.

12.2 Zápisy jsou stran pravosti a správnosti stvrzovány podpisem předsedy a zapisovatele. Každý zápis musí být stvrzen na následující schůzi výkonného výboru IGS.CZ jedním bodem zápisu.

 

13. Závěrečná ustanovení stanov IGS.CZ

13.1 Výkonný výbor IGS.CZ prostřednictvím svého předsedy může též zmocnit další členy IGS.CZ, aby v určeném rozsahu jednali jménem IGS.CZ. Členové s tímto zmocněním připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

13.2 Místopředseda výkonného výboru IGS.CZ pověřený výkonným výborem IGS.CZ funkcí hospodáře IGS.CZ je ze své funkce zmocněn zastupovat IGS.CZ v otázkách účetnictví, auditu, daňových a dalších souvisejících úkonech s orgány státní správy, pojišťovnami atd.

13.3 Usnesení orgánů IGS.CZ, jež se týkají jejích členů, se oznamují členům dopisy nebo členskými zprávami či informacemi v členském časopisu či elektronickou poštou a na webových stránkách IGS.CZ.

13.4 Stanovy IGS.CZ jsou závazné pro všechny členy a orgány IGS.CZ.

13.5 V případě schválení a registrace změn pozbývají platnosti stanovy předchozí.

 

14. Zánik IGS.CZ

14.1. O zániku IGS.CZ rozhoduje valné shromáždění IGS.CZ, které jmenuje likvidátora. Likvidátor nejdříve vyrovná všechny pohledávky a závazky a s likvidačním zůstatkem naloží podle rozhodnutí valného shromáždění IGS.CZ. Zánik IGS.CZ je nutno oznámit do 15 dnů po ukončení likvidace Ministerstvu vnitra České republiky.